en

Kredītu reģistrs ir valsts informācijas sistēma un tās pārzinis ir Latvijas Banka.

Kredītu reģistra darbību regulē ''Kredītu reģistra likums'', Latvijas Bankas ''Kredītu reģistra noteikumi'' (izdoti saskaņā ar ''Kredītu reģistra likumu'') un ''Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku'' (izdoti saskaņā ar ''Kredītu reģistra likumu'' un likumu ''Par Latvijas Banku").

Kredītu reģistra dalībnieks ir komersants, kas Latvijā sniedz finanšu pakalpojumus ar kredītrisku vai kas Latvijā pārņem prasījuma tiesības, kuras izriet no finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku, un kurš ir viens no šādiem komersantiem:

  • Latvijā reģistrēta kredītiestāde un tai līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli,
  • Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kurai Kredītiestāžu likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar Latvijā reģistrētu kredītiestādi vai tai līdzvērtīgu citā valstī reģistrētu komersantu,
  • citā valstī reģistrēts komersants, kuram Kredītiestāžu likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar Latvijā reģistrētu kredītiestādi vai tai līdzvērtīgu citā valstī reģistrētu komersantu, kurš Latvijā atvēris filiāli,
  • Latvijā reģistrēta krājaizdevu sabiedrība,
  • Latvijā reģistrēts komersants, kuram ir tiesības veikt apdrošināšanu, un tam līdzīgs citā valstī reģistrēts komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli,
  • Latvijā reģistrēta valsts kapitālsabiedrība, kas dibināta un darbojas kā akciju sabiedrība un pilda īpašu uzdevumu — ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas.

Kredītu reģistra dalībnieks ar ierobežotu statusu (ierobežots Kredītu reģistra dalībnieks) ir komersants, kas zaudējis Kredītu reģistra dalībnieka statusu un līdz statusa zaudēšanas dienai iekļāvis Kredītu reģistrā ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām, ja tās nav izbeigušās vai ja no klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai.

Lai uzsāktu ziņu apmaiņu Kredītu reģistrā, Kredītu reģistra dalībniekam jāveic šādi pienākumi:

1) jānoslēdz līgums "Par elektronisko parakstīšanu". Nepieciešams noslēgt vienu šādu līgumu par visa veida informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, t.sk. Kredītu reģistra ietvaros, statistikas pārskatu iesniegšanai un maksājumu sistēmu ietvaros;

2) jāiesniedz informācija Latvijas Bankai par saistību atlikumu Kredītu reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā (nepieciešams, lai Latvijas Banka varētu aprēķināt Kredītu reģistra izmantošanas maksu saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem "Kredītu reģistra noteikumi");

3) jāveic darbības, lai piekļūtu Kredītu reģistra sistēmai - jāreģistrē interneta adreses un vismaz divi pārvaldnieki, kas veiks pārvaldīšanas pasākumus (paaugstinātās drošības sistēmas, t.sk. Kredītu reģistra, lietotāju reģistrēšanu, anulēšanu, atjaunošanu un pieejas tiesību maiņu, failu apmaiņas servisa lietotāju reģistrēšanu un anulēšanu un to interneta adrešu uzturēšanu, no kurām notiek dalībnieka pieslēgšanās paaugstinātas drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam). Interneta adreses reģistrējamas Latvijas Bankas drošības sistēmā vai iesniedzamas Latvijas Bankā kā rakstisks interneta adrešu reģistrēšanas pieteikums ("Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" 1. pielikums). Lai reģistrētu pārvaldnieku, Latvijas Bankā jāiesniedz rakstisks pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikums ("Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" 2. pielikums).

Kredītu reģistra dalībnieki ziņu apmaiņu Kredītu reģistrā var veikt interaktīvi, failu veidā vai tīmekļu pakalpju (web services) veidā.

Interaktīvi ziņas var sniegt tiešsaistes režīmā, izmantojot Kredītu reģistra interneta lapu. Failu veidā ziņas var sniegt, katru failu nosūtot atsevišķi (pa vienam), izmantojot Kredītu reģistra interneta lapu, vai vairākus failus nosūtot vienlaicīgi, izmantojot failu apmaiņas servisu. Tīmekļa pakalpes ir paredzētas pieprasījumu veikšanai par personu vai personas saistībām dalībnieku lietojumprogrammās. Katrs izsaukums ir viens pieprasījums. Ar tīmekļa pakalpēm var veikt tikai pieprasījumus.

Mēneša maksa par Kredītu reģistra izmantošanu

Kredītu reģistra dalībnieki un Kredītu reģistra dalībnieki ar ierobežotu statusu maksā Latvijas Bankai mēneša maksu par Kredītu reģistra izmantošanu. Mēneša maksa par Kredītu reģistra izmantošanu tiek noteikta kalendārā pusgada beigās atbilstoši Kredītu reģistrā iekļautajam klientu saistību faktiskajam atlikumam.

Mēneša maksa par Kredītu reģistra izmantošanu ir šāda:

Kredītu reģistra dalībnieka vai ierobežota Kredītu reģistra dalībnieka klientu saistību faktiskais atlikums (eiro)

Mēneša maksa par Kredītu reģistra izmantošanu (eiro)
No 0.01 eiro līdz 42 686.16 eiro 7.11
No 42 686.17 eiro līdz 71 143.59 eiro 14.23
No 71 143.60 eiro līdz 142 287.19 eiro 21.34
No 142 287.20 eiro līdz 1 422 871.81 eiro 28.46
No 1 422 871.82 eiro līdz 14 228 718.11 eiro 42.69
No 14 228 718.12 eiro līdz 71 143 590.54 eiro 128.06
No 71 143 590.55 eiro līdz 142 287 181.07 eiro 170.74
No 142 287 181.08 eiro līdz 711 435 905.32 eiro 398.40
No 711 435 905.33 eiro līdz 1 422 871 810.63 eiro 711.44
Virs 1 422 871 810.63 eiro 825.27