en

MFI mēneša bilances pārskata un tā pielikumu sagatavošana

  • Vispārējās norādes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.1. punkts
  • Atsevišķu instrumentu veidu skaidrojums – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.2. punkts
  • Atsevišķu pārskata veidlapu skaidrojums un piemēri – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.3. punkts
  • Jautājumi un atbildes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.4. punkts

MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīnijas sk. šeit

MFI procentu likmju pārskatu sagatavošana

  • Vispārējās norādes - MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.3.1. punkts
  • Aprēķina metodes izvēles skaidrojums – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.3.2. punkts
  • Atsevišķu jēdzienu skaidrojums – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.3.3. punkts
  • MFI procentu likmju aprēķina piemēri – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.3.4. punkts
  • Jautājumi un atbildes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.3.5. punkts

MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīnijas sk. šeit

Datu iesniegšanas kalendārs

Banku un monetārā statistika  

VSPARK kods Pārskata nosaukums Burtu kods Iesniegšanas termiņš Perio-diskums
VSPARK 27002065 Mēneša bilances pārskats MBP 4. darbadiena C
VSPARK 27002066 MFI mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums ABL 4. darbadiena C
VSPARK 27002067 Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti B_P 4. darbadiena C
VSPARK 27002068 Peļņas un zaudējumu aprēķins F 4. darbadiena C
VSPARK 27002069 Aktīvi pārvaldīšanā J 10. darbadiena C
VSPARK 27002071 Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda M 7. darbadiena C
VSPARK 27002073 Mēneša bilances pārskata un ABL pielikuma pozīciju pārmaiņas   4. darbadiena C
VSPARK 27002074 Pārējo aktīvu izvērsums   4. darbadiena C
VSPARK 27002075 Pārējo saistību izvērsums   4. darbadiena C
VSPARK 27002076 Jauno darījumu procentu likmju pārskats   4. darbadiena C
VSPARK 27002078 Darījumu atlikumu procentu likmju pārskats   4. darbadiena C
VSPARK 27002077 Jauno darījumu procentu likmju pārmaiņu pārskats   4. darbadiena C
VSPARK 27002050 Rezervju bāzes un prasību aprēķins   7. darbadiena C

N – nedēļas informācija.
M – mēneša informācija.
C – ceturkšņa informācija
P – pusgada informācija.    

Maksājumu bilances statistika 

VSPARK/UPDK kods Pārskata nosaukums Iesniegšanas termiņš Periodiskums
Jāiesniedz, ja pārskata mēnesī ir saņemti ienākošie ārējie maksājumus (atsevišķi par katru iekšzemes banku)
VSPARK 27002055 Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem 5. darbadiena M
Jāiesniedz, ja no Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes Maksājumu bilances statistikas daļas saņemts rakstisks paziņojums par iekļaušanu izlases apsekojumā
VSPARK 27002051 Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
VSPARK 27002052 Ilgtermiņa ārējie aizņēmumi 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
VSPARK 27002057 Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
VSPARK 27002056 Pakalpojumu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
VSPARK 27002053 Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskats 5. aprīlis pēc gada beigām G
VSPARK 27002063 Mēneša pārskats par fizisko personu noslēgtajiem līgumiem darbam ārvalstīs 15. datums M

N – nedēļas informācija.
M – mēneša informācija.
C – ceturkšņa informācija.
P – pusgada informācija.
G – gada informācija.