en

MFI mēneša bilances pārskata un tā pielikumu sagatavošana

  • Vispārējās norādes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.1. punkts
  • Atsevišķu instrumentu veidu skaidrojums – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.2. punkts
  • Atsevišķu pārskata veidlapu skaidrojums un piemēri – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.3. punkts
  • Jautājumi un atbildes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.4. punkts

MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīnijas sk. šeit

Datu iesniegšanas kalendārs

Banku un monetārā statistika

VSPARK kods

Pārskata nosaukums

Burtu kods

Iesniegšanas termiņš

Periodiskums

VSPARK 27002065

Mēneša bilances pārskats

MBP

7. darbadiena

M

VSPARK 27002066

MFI mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums

ABL

7. darbadiena

M

VSPARK 27002067

Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti

B_P

7. darbadiena

M

VSPARK 27002068

Peļņas un zaudējumu aprēķins

F

4. darbadiena

C

VSPARK 27002069

Aktīvi pārvaldīšanā

J

10. darbadiena

M

VSPARK 27002071

Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda

M

7. darbadiena

C

VSPARK 27002073

Mēneša bilances pārskata un ABL pielikuma pozīciju pārmaiņas

 

7. darbadiena

M

VSPARK 27002074

Pārējo aktīvu izvērsums

 

7. darbadiena

M

VSPARK 27002075

Pārējo saistību izvērsums

 

7. darbadiena

M

M – mēneša informācija.

C – ceturkšņa informācija.

Maksājumu bilances statistika  

VSPARK/UPDK kods Pārskata nosaukums Iesniegšanas termiņš Periodiskums
Jāiesniedz, ja pārskata mēnesī ir saņemti ienākošie ārējie maksājumus (atsevišķi par katru iekšzemes banku)
VSPARK 27002055 Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem 5. darbadiena M
Jāiesniedz, ja no Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes Maksājumu bilances statistikas daļas saņemts rakstisks paziņojums par iekļaušanu izlases apsekojumā
VSPARK 27002051 Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
VSPARK 27002052 Ilgtermiņa ārējie aizņēmumi 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
VSPARK 27002057 Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
VSPARK 27002056 Pakalpojumu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
VSPARK 27002053 Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskats 5. aprīlis pēc gada beigām G
VSPARK 27002063  Mēneša pārskats par fizisko personu noslēgtajiem līgumiem darbam ārvalstīs 15. datums M

N – nedēļas informācija.
M – mēneša informācija.
C – ceturkšņa informācija.
P – pusgada informācija.
G – gada informācija.

Statistikas pārskatu sagatavošanas elektroniskā veidā piemēri - MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 4. punkts

MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīnijas sk. šeit