en
Aktualizēts: 26.03.2018

Infografikas

Apraksti

FKS vardu-makonis

Finanšu konti ir nacionālo kontu sistēmas sastāvdaļa, kas atspoguļo finanšu instrumentu atlikumus, darījumus, valūtas kursa svārstības, cenu pārmaiņas un citas pārmaiņas sektoru un darījuma partneru sektoru dalījumā.

Latvijas Banka sagatavo ceturkšņa [1] un gada finanšu kontu statistiku[2]. Ceturkšņa finanšu kontu statistika tiek sagatavota 85 kalendāro dienu laikā pēc pārskata ceturkšņa beigām, savukārt gada finanšu kontu statistika 9 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām.

Latvijas Banka publicē ceturkšņa finanšu kontu statistiku, sākot ar datiem par 2004. gada 1. ceturksni, atbilstoši datu publicēšanas kalendāram. Par katru ceturksni tiek publicēti Latvijas ceturkšņa finanšu kontu atlikumi, darījumi, pārvērtēšanas un citas pārmaiņas, kā arī darījuma partnera sektora informācija par noguldījumiem, aizdevumiem, parāda vērtspapīriem, biržas sarakstā iekļautajām akcijām un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām.

Finanšu kontu sagatavošanas pamatprincipi

Papildus informācija par finanšu kontiem pieejama OECD e-grāmatā (tikai angļu valodā) “Understanding Financial Accounts”

Datu avoti

Ceturkšņa finanšu kontu statistikas sagatavošanā galvenokārt izmanto institucionālo vienību bilances pārskatus un to pielikumus (sk. Institucionālo vienību datu avotu saraksts). Institūcijas, kas nodrošina datu avotus ceturkšņa finanšu kontu statistikas sagatavošanā, ir Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde (CSP), Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) un Latvijas Banka (LB).

Datu-sanemsana

Sākot ar 2016. g. 27. jūniju ceturkšņa finanšu kontu statistikas dati tiek publicēti Latvijas Bankas interneta statistikas datubāzē INTS (https://statdb.bank.lv/lb/default.aspx?lv