en
Aktualizēts: 26.02.2019

Ceturkšņa dati

Kredītu reģistra statistikas datu kopsavilkums  (aktualizēts 26.02.2019.)*

Kredītu reģistra statistika(PDF formātā)

Kredītu reģistra statistika 2018. gada 4. ceturksnī

Dalībnieki

2018. gada 31. decembrī Kredītu reģistrā bija 96 dalībnieki, t.sk. t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu kredītiestāžu filiāles, kas reģistrētas Latvijas Republikā (tālāk tekstā - kredītiestādes), divas valsts institūcijas – Valsts kase un akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (tālāk tekstā – valsts institūcijas), 21 komercsabiedrība, kuras sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus un kurām ir ciešas attiecības ar kredītiestādēm (tālāk tekstā – saistītās komercsabiedrības), 5 apdrošināšanas sabiedrības, 32 krājaizdevu sabiedrības un 16 reģistra dalībnieki ar ierobežotu statusu. Statistiskajā pārskatā reģistra dalībnieku un dalībnieku ar ierobežotu statusu (tālāk tekstā – dalībnieki) reģistrā iekļautās ziņas atspoguļotas vienkopus, t.sk. Kredītu reģistrā iekļautās ziņas par Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu filiālēm ārvalstīs (2018. gada 31. decembrī bija AS "Citadele banka" filiāle Igaunijā un AS "Meridian Trade Bank" filiāle Lietuvā).

Personu skaits 

2018. gada 4. ceturkšņa beigās personu kopskaits nebija būtiski mainījies. Reģistrā 2018. gada 31. decembrī bija ziņas par 713.1 tūkst. personām ar spēkā esošām saistībām, t.sk. 672.8 tūkst. fiziskajām personām rezidentiem, 30.8 tūkst. juridiskajām personām rezidentiem, 7.3 tūkst. fiziskajām personām nerezidentiem un 2.2 tūkst. juridiskajām personām nerezidentiem.

Saistību skaits 

No reģistra izveides līdz 2018. gada 31. decembrim kopumā iekļautas ziņas par 4.87 milj. saistību (kopā spēkā esošās un izbeigtās saistības).

Kredītiestādes bija iekļāvušas ziņas par 2.78 milj. saistībām (57.0%), saistītās komercsabiedrības – par 1.96 milj. saistībām (40.2%), krājaizdevu sabiedrības un apdrošinātāji kopā – par 0.08 milj. saistībām (1.6%), savukārt valsts institūcijas – par 0.06 milj. saistībām (1.2%).

2018. gada 4. ceturkšņa beigās 1.15 milj. (23.8%) bija spēkā esošas saistības un 3.71 milj. (76.2%) bija izbeigušās saistības. Saistību skaita pārmaiņas notikušas tikai nedaudz palielinoties izbeigto saistību skaitam (sk. 1. tabulu).

 

No 1.15 milj. spēkā esošo saistību 1.0 milj. saistību bija uzskaitītas dalībnieku bilancē, savukārt 0.15 milj. saistību bija uzskaitītas ārpus bilances. Ārpus bilances tiek uzskaitīti apstiprinātie, bet vēl neizsniegtie kredīti, līdzekļi pārvaldīšanā, kā arī ilgstoši kavētie kredīti.

2018. gada 4. ceturksnī dalībnieki reģistrā iekļāva ziņas par 62 290 jaunām saistībām ar dažādiem to rašanās veidiem (sk. 2. tabulu).

 

Analizējot nerezidentiem izsniegto saistību skaitu valstu dalījumā, lielākais bija Igaunijas, Krievijas un Apvienotās Karalistes rezidentu saistību skaits (attiecīgi 27.3% jeb 2076 saistības, 15.6% jeb 1184 saistības un 4.5% jeb 345 saistības; sk. 1. att.).

 

Saistību veidi 

No reģistrā iekļautajām spēkā esošajām saistībām vislielākais saistību skaita īpatsvars bija patēriņa kredītiem (37.2%) un norēķinu karšu kredītiem (27.4%) (sk. 3. tabulu), bet, raugoties no šo saistību atlikuma apjoma, patēriņa kredīti un norēķinu karšu kredīti veidoja attiecīgi 3.2% un 0.9% no kopējā saistību faktiskā atlikuma kopsummas 2018. gada 4. ceturkšņa beigās (sk. 5. tabulu).

 

Saistību atlikums  

Pēc katra kalendārā mēneša beigām dalībnieki reģistrā iekļauj ziņas par spēkā esošo saistību atlikumu kalendārā mēneša beigās. Aplūkojot spēkā esošo saistību atlikumu par stāvokli 2018. gada 31. decembrī, t.i. 2018. gada 4. ceturkšņa beigās, reģistrā bija iekļautas ziņas par 1.15 milj. spēkā esošo saistību, kuru kopējais atlikums bija 19.9 mljrd. eiro, t.sk. 1.0 milj. spēkā esošo un dalībnieku bilancē uzskaitīto saistību kopējais atlikums bija 18.1 mljrd. eiro (sk. 2. att.). Ievērojamais saistību atlikuma pieaugums saistīts ar Valsts kases dalības uzsākšanu reģistrā no 2018. gada 1. oktobra.

 

Salīdzinājumā ar 2018. gada 3. ceturkšņa beigām 2018. gada 4. ceturkšņa beigās dalībnieku spēkā esošo saistību atlikuma apjoms palielinājās par 1 234.6 milj. eiro jeb 6.6% (sk. 4. tabulu).

Vislielākās saistību atlikuma pārmaiņas 2018. gada 4. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni bija pārējiem kredītiem (Valsts kases reģistrā iekļautās saistības lielākoties norādītas ar šo saistību veidu), kredītiem nekustamā īpašuma iegādei un atjaunojamiem kredītiem (sk. 5. tabulu).

No kopējā saistību atlikuma (19.9 mljrd. eiro) 10.6 mljrd. eiro (53.4%) ir juridisko personu rezidentu saistības, 7.0 mljrd. eiro (35.2%) – fizisko personu rezidentu saistības, 1.8 mljrd. eiro (9.1%) – juridisko personu nerezidentu saistības un 0.5 mljrd. eiro (2.3%) – fizisko personu nerezidentu saistības.

2018. gada 4. ceturksnī reģistrā iekļautas ziņas par 58 494 saistībām 0.78 mljrd. eiro apjomā, kuras radušās noslēdzot jaunu aizdevuma līgumu. 69.0% no jauno aizdevumu apjoma (0.54 mljrd. eiro) izsniegušas kredītiestādes, 20.7% (0.16 mljrd. eiro) – saistītās komercsabiedrības, 9.7% (0.08 mljrd. eiro) – valsts institūcijas, 0.3% (0.002 mljrd. eiro) – krājaizdevu sabiedrības un 0.3% (0.002 mljrd. eiro) – apdrošinātāji. Saistību apjoma ziņā 73.0% no jaunajām saistībām bija juridisko personu saistības, t.sk. 8.5% Valsts kases iekļautās saistības.

Tautsaimniecību nozaru griezumā vislielākais apjoms izsniegts Elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarei (sk. 6. tabulu).

 

Vērtējot reģistrā iekļautās ziņas par fiziskajām personām kā klientiem izsniegtajiem kredītiem, redzams, ka kopumā bija izsniegtas saistības ar atlikums 7.4 mljrd. eiro, no kura vislielākais īpatsvars ir mājokļa kredītiem – 70.3% (5.2 mljrd. eiro; sk. 7. tabulu).

Saistību atlikuma valūta 

Saistību atlikuma valūtās nekādas būtiskas pārmaiņas 2018. gada 4. ceturkšņa beigās nav novērotas – 95.9% (19.1 mljrd. eiro) no kopējā spēkā esošo saistību atlikuma bija eiro, 3.2% (0.6 mljrd. eiro) – ASV dolāros un 0.5% (0.1 mljrd. eiro) – Krievijas rubļos. Saistību atlikums pārējās valūtās bija 0.5% (0.1 mljrd. eiro).

Saistību pārkāpumi 

Reģistrā tiek uzkrātas ziņas par kalendārā mēneša beigās konstatētajiem saistību izpildes pārkāpumiem – pamatsummas, procentu un no 2018. gada 1. aprīļa arī citu saistīto maksājumu summas kavējumiem.

Dalībnieku veidu griezumā, vērtējot pēc kavēto saistību faktiskā atlikuma 2018. gada beigās, kredītiestādēm bez kavējumiem bija 85.0% no izsniegtajām saistībām (sk. 8. tabulu).

 

Saistīto komercsabiedrību ziņās ar kavējumiem virs 180 dienām ir 29.1% saistības, no kurām 86.3% veido saistības pret parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodarbojas ar slikto kredītportfeļu uzpirkšanu no citiem kreditoriem. 

Dalībnieki reģistrā papildus iekļauj ziņas par personas saistību pārkāpumiem, ja persona kavē līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu un kavēto maksājumu summa sasniedz 150 eiro vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā. Ziņas par aktuālu saistību pārkāpumu reģistrā tiek norādītas līdz brīdim, kad persona pilnībā samaksā visus kavētos maksājumus un ir atgriezusies pie līgumā noteiktās saistību izpildes kārtības vai saistības izbeidzas.

No reģistrā iekļauto 713.1 tūkst. personu skaita ar spēkā esošām saistībām aktuāli saistību pārkāpumi atbilstoši minētajiem kritērijiem reģistrēti 146.6 tūkst. personām (20.6% no kopējā personu skaita), t.sk. 140.2 tūkst. fiziskajām personām rezidentiem, 0.9 tūkst. fiziskajām personām nerezidentiem, 5.1 tūkst. juridiskajām personām rezidentiem un 0.4 tūkst. juridiskajām personām nerezidentiem.

Pieprasījumi 

2018. gada 4. ceturksnī dalībnieki veikuši 3.03 milj. reģistrā iekļauto ziņu pieprasījumu (sk. 3. att.), t.sk. 95.0% pieprasījumu veikušas kredītiestādes, 4.9% – saistītās komercsabiedrības un 0.1% – krājaizdevu sabiedrības.

 

Latvijas Bankā reģistrā iekļautās ziņas izsniegtas 920 personām, t.sk. Liepājas filiālē – 62 personām (sk. 4. att.). No šiem pieprasījumiem 23 gadījumos reģistrā iekļautās ziņas tika izsniegtas tiesībsargājošajām iestādēm

 

Savukārt reģistra fizisko personu elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē https://manidati.kreg.lv veikti 245 reģistrā iekļauto ziņu pieprasījumi, t.sk. 8 gadījumos persona pieprasījusi sagatavotās ziņas parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.

Personu iesniegumi 

2018. gada 4. ceturksnī Latvijas Bankā saņemts vienas personas iesniegums par reģistrā iekļauto ziņu neatbilstību faktiskajam stāvoklim. Attiecīgais reģistra dalībnieks aktualizējis reģistrā iekļautās ziņas par šo personu.

Kredītu reģistra statistikas datu kopsavilkums (aktualizēts 26.02.2019.)*

Kredītu reģistra statistika (PDF dokumenta formātā)

* Dati var atšķirties no tekstā norādītajiem, ņemot vērā, ka dalībniekiem ir iespēja labot iesniegtās ziņas.

Mēneša dati