en
Aktualizēts: 03.05.2019

Galvenās procentu likmes

Galveno refinansēšanas operāciju procentu likme

Spēkā stāšanās datums

Galveno refinansēšanas operāciju procentu likme

 16.03.2016.

 0.00

 

Latvijas Bankas noteiktā refinansēšanas procentu likme (līdz 2013. gada decembrim)

ECB noteiktā galveno refinansēšanas operāciju procentu likme (sākot ar 2014. gada janvāri)

Svarīgākā no ECB galvenajām procentu likmēm ir galveno refinansēšanas operāciju procentu likme. Lēmumus par procentu likmēm pieņem ECB Padome.

Galvenās refinansēšanas operācijas ir likviditāti palielinošas operācijas, kuras reizi nedēļā veic izsolēs ar fiksētu vai mainīgu procentu likmi. Šo operāciju termiņš parasti ir 1 nedēļa. Fiksētas procentu likmes operācijām centrālās bankas naudas cena noteikta jau iepriekš atbilstoši monetārās politikas nostājai. Mainīgas procentu likmes operācijām monetārās politikas īstenošanai tiek izteikta kā minimālā procentu likme, kas kalpo kā apakšējā robeža centrālās bankas naudas cenai. Galvenajām refinansēšanas operācijām ir izšķiroša nozīme Eirosistēmas tirgus operāciju mērķu sasniegšanā, un tās nodrošina lielāko daļu banku sektora refinansējuma.

Saistītās tēmas

ECB Padomes sanāksmes

Monetārās politikas lēmumi

Monetārās politikas instrumenti

Saites

ECB Padomes sēžu un preses konferenču kalendārs

http://www.ecb.europa.eu/events/calendar/mgcgc/html/index.en.html

Procentu pamatlikme saskaņā ar Civillikuma 1765. pantu

Procentu likme, ko Eiropas Centrālā banka piemērojusi savās pirms attiecīgā pusgada pirmās kalendāra dienas veiktajās pēdējās galvenajās refinansēšanas operācijās ir atrodama Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē, un
2019. gada 1. janvārī tā ir 0.00% gadā.

 


Vēsturiskās likmes:

2014. gada 1. janvārī 0.25%
2014. gada 1. jūlijā 0.15%
2015. gada 1. janvārī 0.05%
2015. gada 1. jūlijā 0.05%
2016. gada 1. janvārī 0.05%
2016. gada 1. jūlijā 0.00%
2017. gada 1. janvārī 0.00%
2017. gada 1. jūlijā 0.00%
2018. gada 1. janvārī 0.00%
2018. gada 1. jūlijā 0.00%

 

Latvijas Bankas noteiktā procentu pamatlikme saskaņā ar Civillikuma 1765. pantu (vēsturiskie dati; 2006-2013)

Vidējās svērtās procentu likmes MFI darījumos

21. tabula. Vidējās svērtās procentu likmes MFI darījumos ar rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām
Dati no 2004/I līdz 2019/III

38. tabula. Jauno darījumu un pārskatīto kredītu apjomi MFI darījumos ar rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām eiro
Dati no 2014/XII līdz 2019/III

Piezīme: Dati, kas iepriekš tika publicēti 39. tabulā, ir iekļauti 21. tabulā.

Kredītu procentu likmes iekšzemes starpbanku tirgū

23.a tabula Kredītu procentu likmes iekšzemes starpbanku tirgū
dati no 1994. gada janvāra līdz 2019. gada martam

Ilgtermiņa procentu likmes konverģences novērtēšanai

Ilgtermiņa procentu likmes konverģences novērtēšanai Informāciju par Latvijas valsts ilgtermiņa likmēm konverģences novērtēšanai reizi mēnesī publicē Eiropas Centrālā banka Eiropas Savienības valstu ilgtermiņa likmes.

Apraksti

Tabulā "Galvenie procentu likmju statistikas rādītāji" atspoguļotas starpbanku procentu likmes, kā arī vidējās svērtās procentu likmes monetāro finanšu iestāžu (MFI) darījumiem ar rezidentu mājsaimniecībām un nefinanšu sabiedrībām. Starpbanku procentu likmes sniegtas dažāda termiņa eiro un ārvalstu valūtu kredītiem: dienas, līdz mēnesim, no viena līdz trim mēnešiem un ilgāk par trim mēnešiem. Vidējās svērtās procentu likmes MFI darījumiem ar rezidentu mājsaimniecībām un nefinanšu sabiedrībām atainotas kredītiem, termiņnoguldījumiem un pieprasījuma noguldījumiem, sīkāk izdalot MFI darījumus ar nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām, kā arī eiro un ārvalstu valūtu darījumus. Šo rādītāju avots ir Latvijas Bankas dati.

Tabulā "Vidējās svērtās procentu likmes monetāro finanšu iestāžu darījumos ar rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām" uzrāda apkopoto informāciju par jaunajiem darījumiem (līgumiem) un darījumu atlikumiem. Informācija par monetāro finanšu iestāžu (MFI) piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem eiro un ASV dolāros parādīta dalījumā pēc termiņa un sektora.Rezidentu nefinanšu sabiedrībām atsevišķi izdalīti kredīti ar mainīgo procentu likmi, ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu. Kredītu dalījumā pēc veida atsevišķi norādīti kredīti ar nodrošinājumu vai garantiju.MFI procentu likmju statistika ietver statistikas datus, kuri tiek vākti no Latvijas Republikā reģistrētajām MFI, t.i., no kredītiestādēm, ārvalstu kredītiestāžu filiālēm un krājaizdevu sabiedrībām, atbilstoši Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija Noteikumiem Nr. 133 "Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumi". MFI procentu likmju statistikas sagatavošanu nosaka ECB Regula Nr. ECB/2013/34 par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem(līdz 2015. gada 1. janvārim – ECB/2001/18). Dati tiek aktualizēti reizi mēnesī.

Tabulā "Jauno darījumu un pārskatīto kredītu apjomi MFI darījumos ar rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām (eiro veiktie darījumi)" uzrāda apkopoto informāciju par jaunajiem darījumiem (līgumiem), kas veikti eiro. Kredīti parādīti dalījumā pēc veida un sektora. Kredītu dalījumā pēc veida atsevišķi norādīti jaunie kredīti un pārskatītie kredīti.MFI procentu likmju statistika ietver statistikas datus, kuri tiek vākti no Latvijas Republikā reģistrētajām MFI, t.i., no kredītiestādēm, ārvalstu kredītiestāžu filiālēm un krājaizdevu sabiedrībām, atbilstoši Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija Noteikumiem Nr. 133 "Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumi". MFI procentu likmju statistikas sagatavošanu nosaka ECB Regula Nr. ECB/2013/34 par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem(līdz 2015. gada 1. janvārim – ECB/2001/18). Dati tiek aktualizēti reizi mēnesī.

Tabulā "Kredītu procentu likmes iekšzemes starp banku tirgū" uzrāda vidējās svērtās procentu likmes, kuras bankas piemēro citām MFI un citiem finanšu starpniekiem izsniegtiem kredītiem eiro un ārvalstu valūtās dalījumā pēc termiņa. Dati tiek vākti no Latvijas kredītiestādēm atbilstoši Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija Noteikumiem Nr. 102 "Naudas tirgus darījumu pārskata sagatavošanas noteikumi". Dati tiek aktualizēti reizi mēnesī.

Informācija par sektoru klasifikāciju banku un monetārajā statistikā atrodama šeit.